Phóng lớn khi bấm :
Hiện ảnh NYN:
Thông tin khác:
Tổ chi
  • Toàn bộ: 0
  • Mộ Thôn Cổ Đô-xã Cổ Đô, Việt Nam : 1
.