Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 7268
Trai - đời: 1 - tổ chi 0
Con trai: 1
Trai - đời: 2 - tổ chi 0 ; Bố: Bố Nguyễn Sư Mạnh, Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có 2 vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 2 - vị trí: 0+1 ; Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2
Dâu - đời: 2 - vị trí: 0+2 ; Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1
Lê Khâm
Trai - đời: 3 - tổ chi 01 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 2
Lê Phu
Trai - đời: 3 - vị trí: 02 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 3
Trai - đời: 3 - vị trí: 03 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 4 - tổ chi 011 ; Bố: Lê Khâm, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 012 ; Bố: Lê Khâm, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Con trai: 1
Lê Bảo
Trai - đời: 4 - vị trí: 021 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 4 - vị trí: 022 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 022+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 023 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 4
Trai - đời: 5 - tổ chi 0111 ; Bố: Nguyễn Quí Công, Chi Trưởng đời thứ 4 - Nguyễn Quí Công
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 0121 ; Bố: Con thứ Lê Khâm, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 0221 ; Bố: Lê Hiến, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 0222 ; Bố: Lê Hiến, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 5 - vị trí: 0223 ; Bố: Lê Hiến, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.