Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 357
Dâu - đời: 2 - vị trí: 0+1 ; Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 08/11/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 022+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3 ; Ngày mất: 15/10/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 0232 ; Bố: Con trai thứ 3 Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 2 ; Ngày mất: 14/11/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 0233 ; Bố: Con trai thứ 3 Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 04/11/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 0121112 ; Bố: Cháu đời 3 Lê Khâm (nhánh thứ), Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 16/12/? lịch Âm
Dâu - đời: 8 - vị trí: 0223111+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 04/11/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 0232221 ; Bố: Nguyễn Trọng Kịch, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 1 ; Ngày mất: 02/10/? lịch Âm
Trai - đời: 9 - vị trí: 01211112 ; Bố: Cháu đời 4 Lê Khâm (nhánh thứ), Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Con trai: 2 ; Ngày mất: 17/10/? lịch Âm
Dâu - đời: 9 - vị trí: 02231431+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 17/10/? lịch Âm
Trai - đời: 9 - vị trí: 02231434 ; Bố: Nguyễn Khắc Phục, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 07/12/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 012111122 ; Bố: Nguyễn Hữu Điển (Hữu Điềm), Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 19/12/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 012111211 ; Bố: Nguyễn Hòa Trực, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 10/12/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 012111223 ; Bố: Nguyễn Trọng Công, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Con trai: 1 ; Ngày mất: 17/11/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 022111311 ; Bố: Nguyễn Bá Nhạ, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 01/12/? lịch Âm
Dâu - đời: 10 - vị trí: 022311111+2 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 18/10/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 022314311 ; Bố: Nguyễn Bá Thông, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 30/12/? lịch Âm
Dâu - đời: 10 - vị trí: 022314311+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 30/11/? lịch Âm
Dâu - đời: 10 - vị trí: 022314321+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 25/11/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.