Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 215
Trai - đời: 5 - vị trí: 01234 ; Bố: Con trai thứ 3 Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 25/05/? lịch Âm
Trai - đời: 6 - vị trí: 012231 ; Bố: Lê Thuần Tín, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 23/06/? lịch Âm
Trai - đời: 6 - vị trí: 012322 ; Bố: Nguyễn Quí Lang, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 11/06/? lịch Âm
Trai - đời: 7 - vị trí: 0123221 ; Bố: Nguyễn Trọng Cương Trực (Cương Nghị), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 12/07/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 01221112 ; Bố: Nguyễn Bá Khoa, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 13/05/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 01223111 ; Bố: Nguyễn Đăc Hiền, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 19/05/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 01232211 ; Bố: Nguyễn Bá Chất Trực, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 05/06/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 01232212 ; Bố: Nguyễn Bá Chất Trực, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 07/07/? lịch Âm
Trai - đời: 9 - vị trí: 011211121 ; Bố: Nguyễn Bá Tăng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 24/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 9 - vị trí: 012231111+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 06/05/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 0111111111 ; Bố: Nguyễn Điềm Lạc, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 01/05/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 0112111121 ; Bố: Nguyễn Hữu Điền (Hữu Điềm), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 19/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 10 - vị trí: 0112111122+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 29/07/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 0122311111 ; Bố: Nguyễn Quốc Hàn, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có 2 vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 08/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 10 - vị trí: 0122311111+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3 ; Ngày mất: 05/06/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 0122314211 ; Bố: Nguyễn Chí Mỹ, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 27/05/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 0123111121 ; Bố: Nguyễn Công Nghị, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 13/05/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 01121111222 ; Bố: Nguyễn Danh Chiếu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.