Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 215
Trai - đời: 16 - vị trí: 0112111211112433 ; Bố: Nguyễn Thúc Quản, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 11/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 16 - vị trí: 0112111211112521+3 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con gái: 1 ; Ngày mất: 16/05/? lịch Âm
Trai - đời: 16 - vị trí: 0112111211113221 ; Bố: Nguyễn Văn Y, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 29/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 16 - vị trí: 0112111211122111+2 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng ; Ngày mất: 22/05/? lịch Âm
Trai - đời: 16 - vị trí: 0112111211123112 ; Bố: Nguyễn Bá Bật, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 20/05/? lịch Âm
Trai - đời: 16 - vị trí: 0112111211211111 ; Bố: Nguyễn Bá Vịnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 10/05/? lịch Âm
Trai - đời: 16 - vị trí: 0112111211212224 ; Bố: Nguyễn Văn Thuyệt, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 04/05/? lịch Âm
Trai - đời: 16 - vị trí: 0122311111132311 ; Bố: Nguyễn Bá Thuyết, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có 2 vợ - Con trai: 1 - Con gái: 5 ; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm
Trai - đời: 16 - vị trí: 0122311111133121 ; Bố: Nguyễn Trọng Đào, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 07/06/1946 lịch Âm
Trai - đời: 16 - vị trí: 0122311111133123 ; Bố: Nguyễn Trọng Đào, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 01/06/? lịch Âm, Mất sớm
Trai - đời: 16 - vị trí: 0122311111133128 ; Bố: Nguyễn Trọng Đào, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 24/06/? lịch Âm, Mất sớm
Trai - đời: 16 - vị trí: 0122314211131111 ; Bố: Nguyễn Bá Trị, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 27/05/? lịch Âm
Trai - đời: 16 - vị trí: 0122314331111321 ; Bố: Nguyễn Trọng Sầm (Khôi), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có 2 vợ - Con trai: 2 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 19/06/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01111111111121111 ; Bố: Nguyễn Văn Gián, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 8 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 04/07/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01111111111314112 ; Bố: Nguyễn Ngọc Châu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 09/05/1995 lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01111111111314121 ; Bố: Nguyễn Ngọc Liên, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 13/07/1998 lịch Âm
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01111111111314121+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 11/06/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01111111111314122 ; Bố: Nguyễn Ngọc Liên, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 21/07/1977 lịch Âm
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.