Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 215
Gái - đời: 17 - vị trí: 01111111111314126g ; Bố: Nguyễn Ngọc Liên, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 13/07/1956 lịch Âm
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01111111111314221+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 01/05/2020 lịch Âm
Gái - đời: 17 - vị trí: 01111111111314622g ; Bố: Nguyễn Vân Tháp, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 15/05/1977 lịch Âm
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01111111111314632+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 27/07/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01111111111325112 ; Bố: Nguyễn Bá Nghiễm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 17/05/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01111111112144112 ; Bố: Nguyễn Văn Sước, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ ; Ngày mất: 16/06/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01121111221.11.11111 ; Bố: Nguyễn Bá Khoa, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 26/06/? lịch Âm
Gái - đời: 17 - vị trí: 01121111221.11.11114g ; Bố: Nguyễn Bá Khoa, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 27/07/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01121111221.11.11221 ; Bố: Nguyễn Trọng Vịnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 28/05/1970 lịch Dương
Gái - đời: 17 - vị trí: 01121111221.11.13112g ; Bố: Nguyễn Bá Nhâm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 04/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01121111222111121+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 18/07/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01121111222111221 ; Bố: Nguyễn Trọng Hải, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 14/07/1971 lịch Dương, Liệt sỹ chống Mỹ
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01121111222111311+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 5 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 26/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01121111222161111+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 21/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01121112111112122+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 08/07/? lịch Âm
Gái - đời: 17 - vị trí: 01121112111112134g ; Bố: Nguyễn Quí Tâm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 16/07/1992 lịch Dương
Trai - đời: 17 - vị trí: 01121112111112411 ; Bố: Nguyễn Bá Phách, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 4 ; Ngày mất: 26/06/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01121112111113112 ; Bố: Nguyễn Văn Thôi (Bá Thôi), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 26/07/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.