Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 215
Gái - đời: 17 - vị trí: 01121112111113121g ; Bố: Nguyễn Văn Giai, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 19/05/? lịch Âm
Gái - đời: 17 - vị trí: 01121112111121113g ; Bố: Nguyễn Văn Lục, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng ; Ngày mất: 12/06/? lịch Âm
Gái - đời: 17 - vị trí: 01121112111121115g ; Bố: Nguyễn Văn Lục, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng ; Ngày mất: 15/05/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01121112111123112 ; Bố: Nguyễn Văn Am, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con gái: 1 ; Ngày mất: 25/05/? lịch Dương
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01121112111123122+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng ; Ngày mất: 02/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01121112111123122+2 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng ; Ngày mất: 13/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01121112111132121+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con gái: 4 ; Ngày mất: 09/06/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01121112111132211 ; Bố: Nguyễn Văn Chinh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm, Mất sớm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01121112112111112 ; Bố: Nguyễn Văn Hào, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 05/06/1969 lịch Dương, Liệt sỹ
Trai - đời: 17 - vị trí: 01223111111113111 ; Bố: Nguyễn Bá Chỉ (Lê Chỉ), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 23/06/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01223111111113112 ; Bố: Nguyễn Bá Chỉ (Lê Chỉ), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 12/05/? lịch Âm
Trai - đời: 17 - vị trí: 01223111111113132 ; Bố: Nguyễn Quí Cương (Văn Cương), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 26/07/? lịch Dương
Dâu - đời: 17 - vị trí: 01223111111331111+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 24/07/? lịch Âm
Gái - đời: 17 - vị trí: 01223111111331215g ; Bố: Nguyễn Lê Chi, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 20/06/1956 lịch Âm
Gái - đời: 17 - vị trí: 01223111122122141g ; Bố: Nguyễn Thúc Tập, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm
Trai - đời: 18 - vị trí: 011211121111131231 ; Bố: Nguyễn Văn Ngữ, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm
Trai - đời: 18 - vị trí: 012231433111132112 ; Bố: Nguyễn Văn Diễn, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 10/06/? lịch Dương, Liệt sỹ
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.