Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 215
Trai - đời: 12 - vị trí: 012231111222 ; Bố: Nguyễn Trọng Tình, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 17/07/? lịch Âm
Trai - đời: 12 - vị trí: 012231421112 ; Bố: Nguyễn Bá Nghị, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 15/07/? lịch Âm, Mất sớm
Trai - đời: 12 - vị trí: 012231431111 ; Bố: Nguyễn Văn Cộng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 05/07/? lịch Âm
Trai - đời: 12 - vị trí: 012231432112 ; Bố: Nguyễn Bá Đĩnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 28/05/? lịch Âm
Trai - đời: 12 - vị trí: 012231432122 ; Bố: Nguyễn Trọng Dục, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 06/06/? lịch Âm
Trai - đời: 12 - vị trí: 012231433111 ; Bố: Nguyễn Văn Tích, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 03/06/? lịch Âm
Trai - đời: 12 - vị trí: 012311112111 ; Bố: Nguyễn Đức Thắng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 02/06/? lịch Âm
Trai - đời: 13 - vị trí: 0111111111111 ; Bố: Nguyễn Bá Thành, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 29/06/? lịch Âm
Trai - đời: 13 - vị trí: 0111111111131 ; Bố: Nguyễn Quí Quang, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có 3 vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 24/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 13 - vị trí: 0111111111131+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3 ; Ngày mất: 27/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 13 - vị trí: 0111111111241+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng ; Ngày mất: 24/07/? lịch Âm
Trai - đời: 13 - vị trí: 0111111111242 ; Bố: Nguyễn Quí Tỵ, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 29/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 13 - vị trí: 0111111111242+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 08/06/? lịch Âm
Trai - đời: 13 - vị trí: 0112111121112 ; Bố: Nguyễn Bá Điện, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 20/05/? lịch Âm
Trai - đời: 13 - vị trí: 0112111122152 ; Bố: Nguyễn Trọng Đỉnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 10/06/? lịch Âm
Trai - đời: 13 - vị trí: 0112111122211 ; Bố: Nguyễn Bá Uấn, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 19/05/? lịch Âm
Trai - đời: 13 - vị trí: 0112111211111 ; Bố: Nguyễn Bá Dực, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 03/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 13 - vị trí: 0112111211112+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 6 ; Ngày mất: 29/05/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.