Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 322
Trai - đời: 4 - vị trí: 022 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 28/08/? lịch Âm
Trai - đời: 6 - vị trí: 02231 ; Bố: Lê Quí Thuần Tín, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 4 ; Ngày mất: 23/06/? lịch Âm
Trai - đời: 6 - vị trí: 02322 ; Bố: Nguyễn Quí Lang, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 2 ; Ngày mất: 11/06/? lịch Âm
Trai - đời: 7 - vị trí: 023221 ; Bố: Nguyễn Trọng Cương Trực (Cương Nghị), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 2 ; Ngày mất: 12/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 8 - vị trí: 0221113+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 06/06/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 0232211 ; Bố: Nguyễn Bá Chất Trực, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 2 ; Ngày mất: 05/06/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 0232212 ; Bố: Nguyễn Bá Chất Trực, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 1 ; Ngày mất: 07/07/? lịch Âm
Trai - đời: 9 - vị trí: 01211121 ; Bố: Nguyễn Bá Tăng, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 24/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 9 - vị trí: 02231432+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 12/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 10 - vị trí: 012111122+1 ; Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 29/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 10 - vị trí: 022111311+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 15/07/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 022314321 ; Bố: Nguyễn Trọng Sỹ, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có 2 vợ - Con trai: 3 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 10/08/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 022314341 ; Bố: Nguyễn Quí Dai, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 09/06/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 023221121 ; Bố: Nguyễn Trọng Khải, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 05/08/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 0111111114 ; Bố: Nguyễn Bá Đôn, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
; Ngày mất: 17/08/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 0121111222 ; Bố: Nguyễn Danh Chiếu, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm
Rể - đời: 11 - vị trí: 0121112113g+1 ; Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 28/08/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 0121112212 ; Bố: Nguyễn Bá Từ Thừa, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Con trai: 1 ; Ngày mất: 12/08/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.