Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 207
Trai - đời: 4 - vị trí: 0122 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 28/08/? lịch Âm
Trai - đời: 6 - vị trí: 012231 ; Bố: Lê Thuần Tín, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 23/06/? lịch Âm
Trai - đời: 6 - vị trí: 012322 ; Bố: Nguyễn Quí Lang, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 11/06/? lịch Âm
Trai - đời: 7 - vị trí: 0123221 ; Bố: Nguyễn Trọng Cương Trực (Cương Nghị), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 12/07/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 01232211 ; Bố: Nguyễn Bá Chất Trực, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 05/06/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 01232212 ; Bố: Nguyễn Bá Chất Trực, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 07/07/? lịch Âm
Trai - đời: 9 - vị trí: 011211121 ; Bố: Nguyễn Bá Tăng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 24/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 10 - vị trí: 0112111122+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 29/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 10 - vị trí: 0122311111+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3 ; Ngày mất: 05/06/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 0122314321 ; Bố: Nguyễn Trọng Sĩ (Thuần), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 10/08/? lịch Âm
Trai - đời: 10 - vị trí: 0123221121 ; Bố: Nguyễn Trọng Khải, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 05/08/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 01111111114 ; Bố: Nguyễn Bá Đôn, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 17/08/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 01121111222 ; Bố: Nguyễn Danh Chiếu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm
Rể - đời: 11 - vị trí: 01121112113g+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 28/08/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 01121112212 ; Bố: Nguyễn Bá Tư Thừa, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 12/08/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 01121112231 ; Bố: Nguyễn Quí Bá Liêm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 04/06/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 01221113211 ; Bố: Con trai Trọng Lang, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 01/08/? lịch Âm
Trai - đời: 11 - vị trí: 01223111112 ; Bố: Nguyễn Bá Thức, Chi Nguyễn Sư Mạnh
; Ngày mất: 08/06/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
5443 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2428 Xem
Con gái nhánh nội 1361 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1323 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 173 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 22 Xem
Con rể nhánh nội 175 Xem
Con dâu nhánh nội 1444 Xem
Con trai nhánh ngoại 17 Xem
Con gái nhánh ngoại 11 Xem
Con rể nhánh ngoại 2 Xem
Con dâu nhánh ngoại 5 Xem
.