Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 11
Rể - nhánh ngoại - đời: 18 - vị trí: 0111111111131422g13g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Rể - nhánh ngoại - đời: 18 - vị trí: 0111111111131422g15g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Rể - nhánh ngoại - đời: 18 - vị trí: 01111111111314233g1g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con gái: 1
Rể - nhánh ngoại - đời: 18 - vị trí: 01111111111314233g2g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ
Rể - nhánh ngoại - đời: 18 - vị trí: 01111111111314233g4g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 2
Rể - nhánh ngoại - đời: 18 - vị trí: 0111111111131428g11g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con gái: 2
Rể - nhánh ngoại - đời: 18 - vị trí: 0111111111131428g21g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Rể - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 0111111111131422g111g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Rể - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 011111111113142311g2g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Rể - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 011111111113142313g1g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Rể - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 011111111113142313g2g+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
6993 thành viên (6992 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 2950 Xem
Con gái nhánh nội 1918 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1711 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 129 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 16 Xem
Con rể nhánh nội 129 Xem
Con dâu nhánh nội 1867 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 17 Xem
.