Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 182
Gái - đời: 11 - vị trí: 01121112113g ; Bố: Nguyễn Công Long, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3
Gái - đời: 14 - vị trí: 0122311111131.10g ; Bố: Nguyễn Bá Phiến, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 14 - vị trí: 0122311111131.11g ; Bố: Nguyễn Bá Phiến, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 14 - vị trí: 01223111111315g ; Bố: Nguyễn Bá Phiến, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 15 - vị trí: 011211121121223g ; Bố: Nguyễn Trọng Dịch, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 15 - vị trí: 011211121121224g ; Bố: Nguyễn Trọng Dịch, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 15 - vị trí: 011211121121225g ; Bố: Nguyễn Trọng Dịch, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 15 - vị trí: 012231111231125g ; Bố: Nguyễn Trọng Mãn, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 15 - vị trí: 012231111231126g ; Bố: Nguyễn Trọng Mãn, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 16 - vị trí: 0111111111131423g ; Bố: Nguyễn Trọng Du, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1
Gái - đời: 16 - vị trí: 0111111111131428g ; Bố: Nguyễn Trọng Du, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 16 - vị trí: 0112111211112112g ; Bố: Nguyễn Văn Thi, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 16 - vị trí: 0112111211112113g ; Bố: Nguyễn Văn Thi, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 16 - vị trí: 0112111211112424g ; Bố: Nguyễn Trọng Tế, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 16 - vị trí: 0112111211112425g ; Bố: Nguyễn Trọng Tế, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 16 - vị trí: 0112111211112427g ; Bố: Nguyễn Trọng Tế, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 16 - vị trí: 0112111211112514g ; Bố: Nguyễn Văn Lũy, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 16 - vị trí: 0112111211123113g ; Bố: Nguyễn Bá Bật, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.