Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 6992
Trai - đời: 1 - tổ chi 0
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 2 - tổ chi 01 ; Bố: Bố Nguyễn Sư Mạnh, Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có 2 vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+1 ; Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+2 ; Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1
Lê Khâm
Trai - đời: 3 - tổ chi 011 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 2
Lê Phu
Trai - đời: 3 - vị trí: 012 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 012+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 3 - vị trí: 013 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 4 - tổ chi 0111 ; Bố: Lê Khâm, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0111+1 ; Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0112 ; Bố: Lê Khâm, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0112+1 ; Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có chồng - Con trai: 1
Lê Bảo
Trai - đời: 4 - vị trí: 0121 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 4 - vị trí: 0122 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0122+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0123 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4
Một số kết quả thống kê
6993 thành viên (6992 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 2950 Xem
Con gái nhánh nội 1918 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1711 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 129 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 16 Xem
Con rể nhánh nội 129 Xem
Con dâu nhánh nội 1867 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 17 Xem
.