Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 1336
Trai - đời: 2 - tổ chi 01 ; Bố: Bố Nguyễn Sư Mạnh, Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có 2 vợ - Con trai: 3
Lê Khâm
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2
Lê Phu
Trai - đời: 3 - vị trí: 012 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0111 ; Bố: Lê Khâm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0112 ; Bố: Lê Khâm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0122 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0123 ; Bố: Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 5 - vị trí: 01111 ; Bố: Nguyễn Quí Công, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 01121 ; Bố: Con thứ Lê Khâm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 01221 ; Bố: Lê Hiến, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 01223 ; Bố: Lê Hiến, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 01231 ; Bố: Con trai thứ 3 Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 01232 ; Bố: Con trai thứ 3 Lê Phu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 6 - vị trí: 011111 ; Bố: Nguyễn Thu Mệnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 6 - vị trí: 011211 ; Bố: Cháu đời 1 Lê Khâm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 6 - vị trí: 012211 ; Bố: Lê Văn Hội, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 6 - vị trí: 012212 ; Bố: Lê Văn Hội, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 6 - vị trí: 012231 ; Bố: Lê Thuần Tín, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.