Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 5525
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 011111111113142213g1g3 ; Bố: Nguyễn Thế Hiển, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 011111111113142213g2g1 ; Bố: Nguyễn Xuân Thọ, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131422141g1g ; Bố: Nguyễn Văn Hợi, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131422141g2 ; Bố: Nguyễn Văn Hợi, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131422221g1 ; Bố: Lê Việt Hưng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131422221g2g ; Bố: Lê Việt Hưng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131422222g1 ; Bố: Tạ Minh Tân, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01111111111314222311 ; Bố: Nguyễn Quỳnh Năng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01111111111314222312 ; Bố: Nguyễn Quỳnh Năng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131423g111g1g ; Bố: Nguyễn Mạnh Khiêm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131423g111g2 ; Bố: Nguyễn Mạnh Khiêm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131423g13g11g ; Bố: Trịnh Hồng Quân, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131423g13g12 ; Bố: Trịnh Hồng Quân, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01111111111314243111 ; Bố: Nguyễn Lâm Tùng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131424321g1 ; Bố: Nguyễn Tiến Minh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Gái - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131424321g2g ; Bố: Nguyễn Tiến Minh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111121112211111 ; Bố: Nguyễn Văn Chiêm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 20 - vị trí: 01121111121112211112 ; Bố: Nguyễn Văn Chiêm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.