Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 1863
Trai - đời: 4 - tổ chi 011 ; Bố: Lê Khâm, Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Con trai: 1
Trai - đời: 5 - tổ chi 0111 ; Bố: Nguyễn Quí Công, Chi Trưởng đời thứ 4 - Nguyễn Quí Công
Con trai: 1
Trai - đời: 6 - tổ chi 01111 ; Bố: Nguyễn Thu Mệnh, Chi Trưởng đời 5 - Nguyễn Thu Mệnh
Con trai: 1
Trai - đời: 7 - vị trí: 011111 ; Bố: Nguyễn Phúc Hành, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Con trai: 1
Trai - đời: 8 - vị trí: 0111111 ; Bố: Nguyễn Văn Cẩm, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Con trai: 1
Trai - đời: 9 - vị trí: 01111111 ; Bố: Nguyễn Thế Kỷ, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Con trai: 2
Trai - đời: 10 - vị trí: 011111111 ; Bố: Nguyễn Điềm Lạc, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 10 - vị trí: 011111111+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 10 - vị trí: 011111112 ; Bố: Nguyễn Điềm Lạc, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Con trai: 1
Trai - đời: 11 - vị trí: 0111111111 ; Bố: Nguyễn Bá Đôn, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 11 - vị trí: 0111111111+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 11 - vị trí: 0111111112 ; Bố: Nguyễn Bá Đôn, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3
Dâu - đời: 11 - vị trí: 0111111112+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 3
Trai - đời: 11 - vị trí: 0111111113 ; Bố: Nguyễn Bá Đôn, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Con trai: 1
Trai - đời: 11 - vị trí: 0111111114 ; Bố: Nguyễn Bá Đôn, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Trai - đời: 11 - vị trí: 0111111121 ; Bố: Con Nguyễn Điềm Lạc(đời 10), Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Con trai: 1
Trai - đời: 12 - vị trí: 01111111111 ; Bố: Nguyễn Bá Đăng, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có 2 vợ - Con trai: 3 - Con gái: 3
Dâu - đời: 12 - vị trí: 01111111111+1 ; Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 3
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.