Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 22
Trai - nhánh ngoại - đời: 17 - vị trí: 0111111111131423g1 ; Bố: Nguyễn Duy Khánh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 2
Trai - nhánh ngoại - đời: 18 - vị trí: 0111111111131423g11 ; Bố: Nguyễn Duy Úy, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con gái: 1
Trai - nhánh ngoại - đời: 18 - vị trí: 0111111111131423g12 ; Bố: Nguyễn Duy Úy, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2
Trai - nhánh ngoại - đời: 18 - vị trí: 0111111111131423g14 ; Bố: Nguyễn Duy Úy, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 011111111113142211g1 ; Bố: Nguyễn Đăng Doanh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 2
Trai - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 0111111111131423g121 ; Bố: Nguyễn Hồng Thao, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 0111111111131423g122 ; Bố: Nguyễn Hồng Thao, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 0111111111131423g13g1 ; Bố: Trịnh Duy Long, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 0111111111131423g141 ; Bố: Nguyễn Xuân Trường, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 0111111111131423g15g1 ; Bố: Nguyễn Quốc Vinh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 19 - vị trí: 011111111113142532g1 ; Bố: Phan Nguyên Đức, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 011111111113142211g13 ; Bố: Nguyễn Bình Dương, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 011111111113142211g2g1 ; Bố: Phan Duy Vũ, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 011111111113142213g1g1 ; Bố: Nguyễn Thế Hiển, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 011111111113142213g1g3 ; Bố: Nguyễn Thế Hiển, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 011111111113142213g2g1 ; Bố: Nguyễn Xuân Thọ, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131422141g2 ; Bố: Nguyễn Văn Hợi, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - nhánh ngoại - đời: 20 - vị trí: 0111111111131422221g1 ; Bố: Lê Việt Hưng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.