Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 13
Gái - đời: 16 - vị trí: 0111111111131423g ; Bố: Nguyễn Trọng Du, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1
Gái - đời: 16 - vị trí: 0111111111131428g ; Bố: Nguyễn Trọng Du, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 17 - vị trí: 01111111111314223g ; Bố: Nguyễn Ngoc Sản, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 17 - vị trí: 01111111111314224g ; Bố: Nguyễn Ngoc Sản, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 18 - vị trí: 011111111113142211g ; Bố: Nguyễn Huy Thảng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Gái - đời: 18 - vị trí: 011111111113142213g ; Bố: Nguyễn Huy Thảng, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con gái: 2
Gái - đời: 18 - vị trí: 011111111113142433g ; Bố: Nguyễn Kim Đương, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng
Gái - đời: 18 - vị trí: 011111111113142532g ; Bố: Nguyễn Hoa Diệu, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Gái - đời: 19 - vị trí: 0111111111131422122g ; Bố: Nguyễn Quốc Trung, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con gái: 1
Gái - đời: 19 - vị trí: 0111111111131422141g ; Bố: Nguyễn Ngọc Minh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Gái - đời: 19 - vị trí: 0111111111131422221g ; Bố: Nguyễn Quỳnh Long, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Gái - đời: 19 - vị trí: 0111111111131422222g ; Bố: Nguyễn Quỳnh Long, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1
Gái - đời: 19 - vị trí: 0111111111131424321g ; Bố: Nguyễn Ngọc Sơn, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.