Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 12
Trai - đời: 1 - tổ chi 0
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 2 - tổ chi 01 ; Bố: Bố Nguyễn Sư Mạnh, Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có 2 vợ - Con trai: 3
Lê Khâm
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2
Lê Phu
Trai - đời: 3 - vị trí: 012 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 10 - vị trí: 0123111121 ; Bố: Nguyễn Công Nghị, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 14 - vị trí: 01111111111314 ; Bố: Nguyễn Bá Ngần, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có 3 vợ - Con trai: 3 - Con gái: 3
Trai - đời: 15 - vị trí: 011111111113141 ; Bố: Nguyễn Quí Thành, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có 3 vợ - Con trai: 5 - Con gái: 8
Trai - đời: 15 - vị trí: 011111111113142 ; Bố: Nguyễn Quí Thành, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có 3 vợ - Con trai: 6 - Con gái: 3
Trai - đời: 16 - vị trí: 0111111111131422 ; Bố: Nguyễn Trọng Du, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 2
Trai - đời: 17 - vị trí: 01111111111314221 ; Bố: Nguyễn Ngoc Sản, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 2
Trai - đời: 17 - vị trí: 01223142111313112 ; Bố: Nguyễn Văn Luận (Bá Luận), Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - đời: 18 - vị trí: 011111111111211111 ; Bố: Nguyễn Văn Châm, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 2
Một số kết quả thống kê
5527 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 2443 Xem
Con gái nhánh nội 1376 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1337 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 182 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 12 Xem
Con rể nhánh nội 184 Xem
Con dâu nhánh nội 1458 Xem
Con trai nhánh ngoại 30 Xem
Con gái nhánh ngoại 20 Xem
Con rể nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 10 Xem
.