Nguyễn Sư Mạnh
Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
. Tìm thấy: 23
Trai - đời: 1 - tổ chi 0
Con trai: 1
Trai - đời: 2 - tổ chi 0 ; Bố: Bố Nguyễn Sư Mạnh, Chi Bố Nguyễn Sư Mạnh
Có 2 vợ - Con trai: 3
Lê Khâm
Trai - đời: 3 - tổ chi 01 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 2
Lê Phu
Trai - đời: 3 - vị trí: 02 ; Bố: Nguyễn Sư Mạnh, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 3
Trai - đời: 11 - vị trí: 0223111112 ; Bố: Nguyễn Bá Thức, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 11 - vị trí: 0231111121 ; Bố: Nguyễn Công Nghị, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 3
Trai - đời: 12 - vị trí: 02211111111 ; Bố: Nguyễn Danh Thúy, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Trai - đời: 14 - vị trí: 0111111111314 ; Bố: Nguyễn Bá Ngần, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có 3 vợ - Con trai: 3 - Con gái: 3
Trai - đời: 14 - vị trí: 0231111121111 ; Bố: Nguyễn Văn Thao, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Con trai: 2
Trai - đời: 15 - vị trí: 01111111113141 ; Bố: Nguyễn Quí Thành, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có 3 vợ - Con trai: 5 - Con gái: 8
Trai - đời: 15 - vị trí: 01111111113142 ; Bố: Nguyễn Quí Thành, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có 3 vợ - Con trai: 6 - Con gái: 3
Dâu - đời: 15 - vị trí: 02231111113172+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 16 - vị trí: 011111111131423 ; Bố: Nguyễn Trọng Du, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 2
Dâu - đời: 16 - vị trí: 022311111132314+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 3
Trai - đời: 16 - vị trí: 022311111133121 ; Bố: Nguyễn Trọng Đào, Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3
Dâu - đời: 16 - vị trí: 022311111133612+1 ; Chi Nguyễn Sư Mạnh
Có chồng - Con trai: 6
Trai - đời: 17 - vị trí: 0111111111314231 ; Bố: Nguyễn Ngoc Sản, Chi Trưởng Đời 6 - Nguyễn Phúc Hành
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 2
Dâu - đời: 17 - vị trí: 0121112111112132+1 ; Chi Trưởng đời thứ 3 - Lê Khâm
Có chồng - Con trai: 1
Một số kết quả thống kê
7268 thành viên (7267 chính + 1 mở rộng ) / 21 đời
Con trai nhánh nội 3127 Xem
Con gái nhánh nội 2130 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1860 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 70 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 23 Xem
Con rể nhánh nội 70 Xem
Con dâu nhánh nội 1816 Xem
Con trai nhánh ngoại 58 Xem
Con gái nhánh ngoại 42 Xem
Con rể nhánh ngoại 11 Xem
Con dâu nhánh ngoại 13 Xem
.